HOT
Home / Kinh nghiệm mua đất / Cách điều chỉnh chữ “Hộ” trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cách điều chỉnh chữ “Hộ” trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhà đất Long An –  Hộ gia đình, cá nhận sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, nội dung ghi tên chủ sử dụng đất là “Hộ Ông, bà” có nhu cầu điều chỉnh thành “Ông, bà” thì trình tự, thủ tục như sau:

Đối với hồ sơ hộ gia đình, cá nhân không cung cấp được giấy tờ thể hiện sai sót trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ “Ông, bà” thành “Hộ Ông, bà”, Văn phòng Đăng ký đất đai (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai) có trách nhiệm sao lục hồ sơ (hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, hồ sơ chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng…..)tùy theo nguồn gốc giấy chứng nhận được cấp dẫn đến có chữ “Hộ Ông, bà”, trình tự xử lý như sau:

+ Trường hợp sao lục được hồ sơ có các giấy tờ chứng minh không có chữ hộ thì xác nhận vào trang 3, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển hồ sơ cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận giấy chứng nhận. Nội dung đính chính :“Nội dung người sử dụng đất hộ (Ông,bà)……có sai sót, được đính chính lại là Ông, bà……..theo hồ sơ số…….(ghi mã số hồ sơ thủ tục đăng ký)” (thực hiện tương tự như trên đối với trường hợp hồ sơ hộ gia đình, cá nhân nộp có giấy tờ chứng minh không có chữ hộ).

+ Trường hợp không sao lục được hồ sơ hoặc sao lục được hồ sơ nhưng trong hồ sơ có các loại giấy tờ có chữ hộ phù hợp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp thì thông báo kết quả bằng văn bản và yêu cầu người sử dụng đất nộp thêm văn bản ủy quyền của các thành viên trong hộ được chứng thực hoặc công chứng, mới tiến hành điều chỉnh vào trang 3, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung điều chỉnh: “Nội dung người sử dụng đất hộ (Ông, bà)……được điều chỉnh thành Ông, bà……………theo hồ sơ số………..(ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)“.

Các thành viên trong hộ được xác định theo quy định tại Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

Theo datlongan.net

Scroll To Top