HOT
Home / Tin tức / Long An: Quy định mới về diện tích đất tối thiểu được tách thửa

Long An: Quy định mới về diện tích đất tối thiểu được tách thửa

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa ra Quyết định số 65/2016-QĐ-UBND về việc Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, về điều kiện thực hiện việc tách thửa, người sử dụng đất được tách thửa đất khi đáp ứng đủ các điều kiện: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không thuộc các trường hợp như: Thửa đất xin tách thửa nằm trong khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thửa đất đang có khiếu nại, tranh chấp.

Hoặc thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đó đang bị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án; người sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng đất; thửa đất không được tách thửa theo các quy định khác của pháp luật…

Diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở đô thị (các phường, thị trấn): Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu: Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 45 m2. Trong đó, bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m, chiều sâu tối thiểu là 5 m.

Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu: Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 36 m2. Trong đó, bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m, chiều sâu tối thiểu là 4 m.

Đối với lô đất xây dựng nhà ở không tiếp giáp đường giao thông hoặc tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu: Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2. Trong đó, bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m, chiều sâu tối thiểu là 15 m.

Đối với đất ở nông thôn (các xã), lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu: Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2. Trong đó, bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m, chiều sâu tối thiểu là 15 m.

Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu: Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2. Trong đó, bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m, chiều sâu tối thiểu là 15 m.

Đối với lô đất xây dựng nhà ở không tiếp giáp đường giao thông hoặc tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa có quy định lộ giới thì sau khi tách thửa, diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu: Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2. Trong đó, bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m, chiều sâu tối thiểu là 20 m.

Đối với việc tách thửa đối với đất nông nghiệp, thửa đất mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu là 1.000 m2 đối với đất trồng lúa và đất rừng sản xuất, 500 m2 đối với các loại đất nông nghiệp còn lại.

Về tách thửa để thực hiện dự án đầu tư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất tự thực hiện dự án đầu tư hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất để người nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hoặc theo dự án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích đất tối thiểu được tách thửa thực hiện theo văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư hoặc theo dự án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Diện tích thửa đất còn lại sau khi tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo Quy định này được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tách thửa đất nông nghiệp thuộc khu vực được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất ở để chuyển mục đích sang đất ở hoặc chuyển quyền kết hợp với chuyển mục đích sang đất ở thì diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa thực hiện theo Quy định này. Đồng thời, thửa đất nông nghiệp còn lại không bắt buộc phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở…

Thửa đất đang sử dụng hoặc người sử dụng đất đã thực hiện việc tách thửa từ trước ngày quy định này có hiệu lực thi hành nhưng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo Quy định này mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo Quy định này.

Xem Quyết định đầy đủ tại đây.

Scroll To Top