HOT
Home / Tin tức / Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tỉnh Long An

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tỉnh Long An

Căn cứ Nghị Quyết số 260/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp lần thứ 16 về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.

Ngày 16/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

  1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Long An.
  2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức , hộ gia đình, các nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Long An (người sử dụng đất).
  3. Mức thu và thời hạn nộp tiền bảo vệ, sử dụng đất trồng lúa:
  4. Mức thu tiền bảo vệ, sử dụng đất trồng lúa:
 

Mức thu =

 

Diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp

 

x Giá của các loại đất trồng lúa theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. x  50%

Thời hạn nộp tiền bảo vệ, sử dụng đất trồng lúa:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo của cơ quan tài chính, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm nộp đủ số tiền  bảo vệ, sử dụng đất trồng lúa theo quy định vào ngân sách tỉnh. Quá ngày phải nộp theo quy định mà người sử dụng đất chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phạt bị chịu phạt 0,05% số tiền chậm nộp/ ngày.

Scroll To Top